PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu společnost TEFI-TEX, s. r. o., se sídlem Na Nivách 1145, 783 91 UNIČOV, IČ: 26832747, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 40071 u Krajského soudu v Ostravě na stránkách www.rentosauna.cz  zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. 


Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je společnost TEFI-TEX, s. r. o., se sídlem Na Nivách 1145, 783 91 UNIČOV, IČ: 26832747, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 40071 u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“);

Kontaktní údaje správce jsou: sauna@rentosauna.cz, +420 777 715 566

Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu. 


Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www. rentosauna.cz;


Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;


Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí. 


Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:


Za účelem registrace na webové stránce www.rentosauna.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;


Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);


Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;


Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít. 


Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.


Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek); 


Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

Na přístup ke svým osobním údajům;

Na opravu osobních údajů;

Na vymazání osobních údajů;

Vznést námitku proti zpracování;

Na přenositelnost údajů;

Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: sauna@rentosauna.cz;

Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů. 


Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;


Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.rentosauna.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;


S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;


Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce. Tato Pravidla vstupují v platnost 1. ledna 2014